Informatiebulletin 2019

Doorzaaien

Doorzaaien is een goede en relatief goedkope en efficiënte manier van het in stand houden van goed grasland. Door  het inbrengen van nieuwe rassen verhoogt u de kwaliteit en opbrengst en nieuwe rassen hebben een betere kroonroest resistentie. Een dichte zode is daarnaast de beste onkruidbestrijder. Onderstaand schema toont wanneer doorzaaien  aan te bevelen is. Neem bij twijfel of voor vragen contact op.

Links: ruwbeemd. Rechts: Engels raai.

 

Scheuren en graslandvernietiging 2019

In 2019 zijn de regels voor het scheuren van grasland voor zowel derogatie- als niet derogatiebedrijven gelijk. Voor zand- en lössgrond geldt dat grasland vernietigd mag worden t/m 31 augustus. Hier is geen graslandvernietigingsmonster meer voor nodig. De stikstofgebruiksruimte wordt met 50 kg/ha gekort. Voor kleigrond geldt dat er vernietigd mag worden tot uiterlijk 15 september. Neem voor vragen of de volledige voorwaarden contact met ons op.

 

Mest uitrijden 2019

Mest uitrijden op bouwland mag dit jaar vanaf 15 februari. Dit geldt zowel voor zand als klei. Op bouwland (geen maisland) mag uitgereden worden tot 15 september. Vaste mest op bouwland op klei mag het hele jaar door uitgereden worden. Het uitrijden van drijfmest op grasland (zand en klei) mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

 

Bekalken

De zuurtegraad (pH-waarde) van de bodem wordt steeds belangrijker. ‘De pH bepaalt de benutting van onder andere stikstof en fosfaat. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bij een (veel) te lage pH kan de gewasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Kalk zorgt niet alleen voor een goede opname van meststoffen, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is hét moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede. Op bouwland kan de kalk zowel in het voorjaar als in het najaar toegediend worden, mits de omstandigheden het toelaten.

 

NTS spuiten

Ook dit jaar kunnen wij weer vloeibare kunstmest spuiten. Voor de eerste snede gebruiken wij een meststof met extra zwavel. Uit onderzoek blijkt dat dit de opbrengst en kwaliteit (ruw eiwit) verbetert. Samengevat zijn de voordelen:

Zwavel zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere drogestofopbrengst

  • Zwavel verbetert de eiwitkwaliteit
  • Optimale verdeling, ook langs perceelranden en op kopakkers
  • Exacte dosering en geen overlapping door gebruik van spuitcomputer

 

Mengbalen

Met onze speciale Orkel balenpers zijn wij naast het maken mais- en fouragebalen ook in staat om een gemengd rantsoen te persen. U kunt dit rantsoen in overleg met uw voeradviseur samenstellen waarna wij er balen van maken. Vooral voor droge koeien heeft dit grote voordelen. Samengevat:

 

  • Voor de veehouder: een praktische en complete invulling van het droogstandsrantsoen, ook bij kleinere koppels droogstaande koeien. Arbeidsgemak en werkplezier gegarandeerd!
  • Voor de koe; smaakvol voer met de juiste samenstelling en in de juiste hoeveelheid voor een optimale opstartperiode;
  • Een gezond en vitaal kalf voor een goede levensstart.

 

 

Nieuwe teelt regels voor mais op zandgrond 2019

In het komende teelt seizoen heeft u de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas / groenbemester te zaaien. Het doel van een voldoende ontwikkeld vanggewas is de nog aanwezige stikstof binden en niet uit te laten spoelen. Bij laat hakselen is het lastig om dan een mooi ontwikkeld gewas te telen daarom de datum verplichting of onder zaai verplichting.  Wilt u na 1 oktober hakselen dan zult u een onder zaai moeten doen.

Na opkomst word een chemische onkruid bestrijding uitgevoerd tegen de al aanwezige onkruiden met een passende mix. Voor het sluiten van de mais zal met een roterende schoffel gras onder de mais gezaaid worden. Deze schoffel bewerkt ook de nog aanwezige onkruiden hierdoor is het mogelijk om de dosering van de bespuiting te verlagen.

Wij hebben voor deze manier gekozen omdat wanneer het gras gelijktijdig met de mais gezaaid wordt het gras een te grote concurrent van de mais word. Ook heeft de schoffelende werking een mooi effect op de aanwezige onkruiden. Als u onder zaai toepast bent u vrij in de keuze van het hakselmoment en kunt u dus hakselen wanneer de mais rijp is.

Als u CCM of MKS teelt kunt u na de oogst de groenbemester zaaien wanneer u een ander hoofdgewas, b.v. graan, zaait mag dit tot 31 oktober(geen gras)

Informatiebulletin 2019

Je zou ook interesse kunnen hebben in